ગુરુવાર, 29 એપ્રિલ, 2010

ચહેરા

ચહેરા ઉપર લટકતા ચહેરા.
ખુદથી ખુદને ખટકતા ચહેરા.

આંખ બની અરિસો વ્યથાનો,
'ને આંસુ બનીને ટપકતા ચહેરા.

ભુલામણીમાં ભુલા પડ્યા સહુ,
આમ તેમ ભટકતા ચહેરા.

બોધ લઈ નીકળ્યો કાગડો.
બાવલા બની ઉમટતા ચહેરા.

ઘરથી નીકળ્યા મુસાફર બની,
સ્મશાને જઈ અટકતા ચહેરા.

રાજેશ જોશી "આરઝુ"

રવિવાર, 25 એપ્રિલ, 2010

આદેશ છે.


દુનિયા આખી અમારો દેશ છે.
શાંતિ એ જ અમારો સંદેશ છે.

સળગી રહી છે સરહદો સધળી,
માત્ર મુઠી જાર ના કલેશ છે.

બદલાઈ રહ્યા છે પોટકા બધે,
બસ, ગરીબની આંખ અનિમેષ છે.

સાપે ગળી છે નિર્દોષ દેડકીને,
જીભે રુધિરના અર્ક ની મેષ છે.

જીવ તો ભક્ષણહાર છે જીવનો,
જાણે હિંસા ઈશ્વરનો આદેશ છે.

રાજેશ જોશી "આરઝુ"
Share/Bookmark

આપનો પ્રતિભાવ

Select your language from top right corner you will see language list