શનિવાર, 19 ડિસેમ્બર, 2009

અગાશીમાં.યાદ અમને કરજો અગાશીમાં.
પછી આંસુ બે સારજો અગાશીમાં.


હવામાં ઉડતા હશે કયાક શ્વાસ મારા,
શ્વાસમાં એ શ્વાસને ભરજો અગાશીમાં.


કાળી તડપના વિરહની હશે જ એવી,
શબ્દ બે-ચાર લખજો અગાશીમાં.


હૈયે વરસી હોય, કોઈ હેલી હરખની,
સાદ અમને પાડજો અગાશીમાં.

અંતર ઘણું હશે ઘરથી મંદિર સુધીનું,
પ્રેમથી ચણ પંખીને નાખજો અગાશીમાં.


સમયના વહેણમાં ઉગીશ તમારી પાસમાં,
કૂંડે છોડ ગુલાબનો વાવજો અગાશીમાં.


શ્રેષ્ટતમ બઘું કાંઈ શબ્દમાં નથી હોતું,
અંતરનો અવાજ સાંભળજો અગાશીમાં.
Share/Bookmark

આપનો પ્રતિભાવ

Select your language from top right corner you will see language list