ગુરુવાર, 8 જુલાઈ, 2010

…ન બનાવશો.

આજ થી પંદરેક વરસ પહેલા ‘ગુજરાત સમાચાર’ માં પ્રસિધ્ધ થયેલી આ કવિતા અહિં વતનથી દૂર બેસીને વાંચતી વખતે એટલી જ તાજી લાગે છે. જેટલી એ લખાઇ ત્યારે લાગતી હતી. આપ સૌના માટે અહિં મૂકુ છુ.


દોસ્તીને કોઇ સુંવાળી ન બનાવશો.
લાગણીને કોઇ હુંફાળી ન બનાવશો.

હંમેશા નજદિકી શક્ય નથી ક્યારેય,
દૂરીને કોઈ બેબાકળી ન બનાવશો.

કિસ્મત કેવા ખેલ કરાવશે કોને ખબર,
ધડકન કોઇ ઉતાવળી ન બનાવશો.

અંતર તો છે આપ્યુ તે ધબવાનુ જ,
અંતરને વરસતી વાદળી ન બનાવશો.

‘આરઝુ’ અમે તો માત્ર રાહિ અવલ્લ મંજિલના,
અમને કોઇ હૈયાની હાંસળી ન બનાવશો.

રાજેશ જોશી “આરઝુ”

Photo : Dubai Creek ParkShare/Bookmark

આપનો પ્રતિભાવ

Select your language from top right corner you will see language list