રવિવાર, 13 જૂન, 2010

ગઝલ
જિંદગીભર તમને જ યાદ કરશું.
મંદિરમા યે તમારો જ નાદ કરશું.

આપશે અગર આંસુ ઇશ્વર આપને,
અમે ઇશ્વર સાથે ય વિવાદ કરશું.

અણુઅણુમાં છલકશે યાદ આપની,
તમારા નામના તડકાથીયે સંવાદ કરશું.

છો ને બરબાદ થૈ જતી જિંદગાની,
તુજ કાજ અમ અસ્તિત્વને બાદ કરશું.

ભલે ખંડર બની જતુ શમણાનુ શહેર,
સ્કંધપર છત તમારી આબાદ કરશું.

રાજેશ જોશી "આરઝુ"
Share/Bookmark

આપનો પ્રતિભાવ

Select your language from top right corner you will see language list