સોમવાર, 26 ઑક્ટોબર, 2009

વ્હાલી વસંતને....


Photo : Barada Hills...

દિવડા પ્રગટાવો...હૈયે છે હેતની દિવાળી, દિવડા પ્રગટાવો રાજ.

લાગણી છે હજી હુંફાળી, દિવડા પ્રગટાવો રાજ.

ચોમેર છે અંધકાર, આકાર કાંઇ દેખાય નહી,

'ને રાહ છે કાંટાળી, દિવડા પ્રગટાવો રાજ.

એક થૈ ત્યાં જવું પડે, બે ત્યાં ના સમાય,

શેરી છે સાવ સાંકળી, દિવડા પ્રગટાવો રાજ.

કાંઇ નથી છતાંય કેમ ભિંજાય જવાયું?

જાણે વરસે એક વાદળી, દિવડા પ્રગટાવો રાજ.

મોત આવશે 'ને બસ ચાલી નીકળશું 'આરઝુ'

રહેશે ક્યાં હસ્તી આપણી, દિવડા પ્રગટાવો રાજ.

- રાજેશ જોશી

Share/Bookmark

આપનો પ્રતિભાવ

Select your language from top right corner you will see language list